Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“)

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti Twiner Experiences s.r.o., IČ: 070 62 176, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 293 993 (dále jen „Provozovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy o poskytování služeb a Smlouvy o realizaci setkání uzavírané mezi Provozovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „Registrovaný uživatel“) prostřednictvím platformy Twiner. Platforma Twiner je provozována Provozovatelem na webové stránce www.twiner.cz. Znění obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění těchto VOP.

II. Vymezení pojmů

 • Provozovatel:
 • obchodní společnost Twiner Experiences s.r.o., IČ: 070 62 176, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 293 993.

 • Platforma Twiner:
 • internetový portál provozovaný Provozovatelem, dostupný na webové adrese www.twiner.cz, který zejména umožňuje svým Registrovaným uživatelům, vyzvat Osobnost k Setkání, popřípadě se stát Osobností a sám nabízet možnost Setkání dalším Registrovaným uživatelům.

 • Registrovaný uživatel:
 • každá fyzická osoba, která má řádně zaregistrovaný uživatelský profil v platformě Twiner, v rámci dalšího užívání platformy Twiner pak zároveň může vystupovat jako Osobnost nebo Vyzyvatel.

 • Osobnost:
 • každý Registrovaný uživatel, který prostřednictvím platformy Twiner aktivně nabízí ukázku (prožití) svého vlastního života Vyzyvatelům.

 • Vyzyvatel:
 • každý Registrovaný uživatel, který se prostřednictvím platformy Twiner aktivně uchází o možnost ukázky (prožití) života Osobnosti.

 • Služba:
 • činnost Provozovatele v rámci platformy Twiner, která Registrovanému uživateli umožňuje (bezplatné) užívání platformy Twiner a dalších (úplatných) možností s tímto spojených.

 • Prezentace Osobnosti:
 • prezentace Registrovaného uživatele v rámci platformy Twiner, který má zájem stát se Osobností, a současně umožnit Vyzyvatelům ucházet se o možnost ukázky (prožití) jeho života.

 • Výzva:
 • výzvou se rozumí aktivní jednání Registrovaného uživatele, vedoucí k pobízení Osobnosti k umožnění ukázky (prožití) jejího života.

 • Setkání:
 • setkáním se rozumí osobní schůzka Osobnosti s jí vybraným Vyzyvatelem, za současně předem stanovených časových a místních podmínek, v rámci které je Vyzyvateli umožněno nahlédnout do života Osobnosti a zejména tak poznat její každodenní život, pracovní náplň a prostředí.

 • Cena setkání:
 • cenou setkání se rozumí, částka, kterou je Vyzyvatel povinen uhradit Provozovateli, za zprostředkování možnosti realizovat Setkání.

 • Odměna:
 • odměnou se rozumí část Ceny setkání, která je hrazena Provozovatelem Osobnosti za řádné realizovaní Setkání.

III. Smlouva o poskytování služeb

 1. Vznik smlouvy o poskytování služeb
  1. Registrací a vytvořením uživatelského profilu návštěvníkem platformy Twiner se takový návštěvník stává Registrovaným uživatelem. Registrací a vytvořením uživatelského profilu vzniká mezi Provozovatelem a Registrovaným uživatelem Smlouva o poskytování služeb.
  2. Aplikace ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.
 2. Předmět Smlouvy o poskytování služeb
  1. Předmětem Smlouvy o poskytování služeb mezi Provozovatelem a Registrovaným uživatelem je závazek Provozovatele umožnit Registrovanému uživateli bezplatné užívání platformy Twiner.cz a závazek Registrovaného uživatele tuto platformu užívat v souladu s těmito VOP. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Registrovaným uživatelem vzniká okamžikem registrace.
  2. Pokud Registrovaný uživatel prostřednictvím uživatelského profilu vyzve Osobnost, hledí se nadále na takového Registrovaného uživatele jako na Vyzyvatele dle těchto VOP.
  3. Pokud Registrovaný uživatel využije svého uživatelského profilu k nabídce ukázky (prožití) svého vlastního života, hledí se na něj nadále jako na Osobnost dle těchto VOP.
 3. Práva a povinnosti Registrovaného uživatele
  1. Registrovaný uživatel má na základě uzavření Smlouvy o poskytování služeb právo na užívání svého uživatelského profilu, a Provozovatel má povinnost mu užívání jeho uživatelského prostředí umožnit.
  2. Registrovaný uživatel má právo své uživatelské prostředí využít jako Vyzyvatel nebo jako Osobnost.
  3. Registrovaný uživatel jako Vyzyvatel má za splnění podmínek dle těchto VOP právo vyzvat Osobnost.
  4. Registrovaný uživatel má za splnění podmínek uvedených v těchto VOP právo prezentovat se jako Osobnost. Ostatní registrovaní uživatelé mohou jako Vyzyvatelé v reakci na Prezentaci Osobnosti vyzvat Osobnost k Setkání.
  5. Registrovaný uživatel jako Osobnost má právo vybrat jednoho či více Vyzyvatelů k účasti na Setkání. Po vybrání jednoho či více Vyzyvatelů ze strany Osobnosti k účasti na Setkání se takovýto smluvní vztah dále řídí Smlouvou o realizaci setkání (viz čl. IV těchto VOP).
  6. Registrovaný uživatel bere na vědomí, že uživatelský profil nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popřípadě služeb třetích stran, které se podílí na chodu a údržbě platformy Twiner.
  7. Registrovaný uživatel je povinen dodržovat všechny jemu stanovené povinnosti dle těchto VOP, včetně přiměřeného dodržování povinností stanovených těmito VOP Vyzyvateli či Osobnosti v takovém rozsahu, v jakém je spravedlivé jejich dodržování po Registrovaném uživateli požadovat.
  8. Registrovaný uživatel jako Osobnost bere na vědomí, že jeho uživatelský profil, jakož i veškeré informace v tomto uvedené jsou viditelné a volně dostupné v rámci platformy Twiner.
  9. Přístup k uživatelskému profilu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Registrovaný uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského profilu. Registrovaný uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského profilu třetím osobám.
 4. Práva a povinnosti Provozovatele
  1. Provozovatel je povinen na základě uzavřené Smlouvy o poskytování služeb umožnit Registrovanému uživateli užívání jeho uživatelského profilu.
  2. Provozovatel je povinen vyvinout veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby uživatelský profil Registrovaného uživatele byl dostupný a funkční po celou dobu trvání Smlouvy o poskytování služeb.
  3. Provozovatel má právo kdykoliv, bez udání důvodů a s okamžitou účinností odstoupit od Smlouvy o poskytování služeb uzavřené s kterýmkoliv Registrovaným uživatelem a zrušit jeho uživatelský profil.
 5. Pravidla prezentace Osobnosti
  1. Registrovaný uživatel je povinen dodržovat pravidla pro prezentaci Osobnosti v případě, kdy se rozhodne nabídnout k prožití svůj vlastní život a v budoucnu tak realizovat Setkání.
  2. Registrovaný uživatel je povinen při prezentaci Osobnosti vyplnit svůj profil, tedy uvést své jméno, příjmení, datum narození, pracovní pozici, obor, město a kraj, profilovou fotku, telefonní číslo, příběh, rámcový průběh setkání a případně konkrétní požadavky, které Vyzyvatel musí splňovat pro řádnou realizaci Setkání (věk, zkušenosti, zdravotní průkaz, zdravotní stav apod.). Rámcový průběh Setkání rovněž může obsahovat základní popis činností, jejíž sdílení a prožití je nabízeno Vyzyvatelům v rámci prezentace Osobnosti.
  3. Registrovanému uživateli je zakázáno užívat v textu prezentace Osobnosti vulgárních slov, jakýmkoliv způsobem diskriminovat třetí osoby, případně prostřednictvím svých textů jakkoliv podněcovat k nenávisti, násilí apod. Registrovaný uživatel je povinen v textu prezentace Osobnosti dodržovat obecné zásady slušnosti.
  4. Registrovanému uživateli je zakázáno využívat prezentaci Osobnosti k přímé propagaci či prodeji vlastních produktů či služeb. Výslovně je zakázáno užívání platformy Twiner k nabízení služeb jakéhokoliv sexuálního či erotického charakteru.
  5. Registrovanému uživateli je zakázáno uvést v prezentaci Osobnosti kontaktní údaje ke své osobě, zejména pak své telefonní číslo, emailovou adresu, adresu bydliště, či odkaz na profil na internetových sociálních sítích.
  6. V případě porušení pravidel pro prezentaci Osobnosti má Provozovatel právo na smazání takovéto prezentace z platformy Twiner, jakož i na vyvození náležitých sankcí vůči Registrovanému uživateli, který poruší tato pravidla. Jakožto sankce může Provozovatel užít dočasné zablokování profilu (tzv. BAN), dočasné znemožnění prezentace Osobnosti, případně úplné zrušení uživatelského profilu.
 6. Pravidla zasílání Výzev pro Vyzyvatele
  1. Registrovaný uživatel je povinen dodržovat pravidla zasílání Výzev, v případě, kdy se rozhodne zaslat Výzvu Osobnosti a ucházet se tak o realizaci Setkání.
  2. Registrovaný uživatel zasláním Výzvy prohlašuje, že splňuje a souhlasí s podmínkami dle prezentace Osobnosti, a tyto v případě výběru Osobností bere na vědomí a akceptuje v celém rozsahu.
  3. Registrovaný uživatel je povinen v zaslané Výzvě navrhnout částku, kterou je ochoten uhradit, tj. Cenu setkání, a důvod proč chce realizovat Setkání s konkrétní osobností. Registrovaný uživatel je dále pro řádné zaslání Výzvy povinen mít ve svém uživatelském profilu uvedené celé jméno, datum narození, pracovní pozici a obor a mít nahranou profilovou fotografii.
  4. Registrovaný uživatel může rovněž ve Výzvě uvést další údaje. Dalšími údaji se rozumí zejména údaje o zájmech Registrovaného uživatele, stručný popis jeho osoby, povahy, životních priorit apod.
  5. Registrovanému uživateli je zakázáno užívat v textu Výzvy vulgárních slov, jakýmkoliv způsobem diskriminovat třetí osoby, případně prostřednictvím textů jakkoliv podněcovat k nenávisti, násilí apod. Registrovaný uživatel je povinen v textu Výzvy dodržovat obecné zásady slušnosti.
  6. Registrovanému uživateli je zakázáno uvést ve Výzvě kontaktní údaje ke své osobě, zejména pak své telefonní číslo, e-mail, adresu bydliště, či odkaz na profil na internetových sociálních sítích.
  7. V případě porušení pravidel zasílání Výzev má Provozovatel právo na smazání zaslané Výzvy z platformy Twiner, jakož i na vyvození náležitých sankcí vůči Registrovanému uživateli, který poruší tato pravidla. Jakožto sankce může Provozovatel užít dočasné zablokování profilu(tzv. BAN), dočasné znemožnění zasílání Výzev, případně úplné zrušení uživatelského profilu.
 7. Zánik Smlouvy o poskytování služeb
  1. Smlouva o poskytování služeb zaniká:
   1. Smazáním uživatelského profilu Registrovaným uživatelem
   2. Smazáním uživatelského profilu Registrovaného uživatele Provozovatelem
   3. Ukončením provozní činnosti Provozovatele

IV. Smlouva o realizaci setkání

 1. Vznik Smlouvy o realizaci setkání
  1. Ke vzniku Smlouvy o realizaci setkání mezi Provozovatelem, Vyzyvatelem a Osobností dochází okamžikem, kdy je na konkrétní Výzvu reagováno ze strany Osobnosti výběrem daného Vyzyvatele a zároveň došlo k řádnému uhrazení Ceny setkání Vyzyvatelem.
  2. Osobnost provádí výběr Vyzyvatele na základě vlastního uvážení s ohledem na konkrétní znění Výzev, které Osobnost obdržela. Osobnost má právo konkrétní Výzvu odmítnout či přijmout. Platnost Výzvy trvá 14 dnů od chvíle vyzvání.
  3. Má se za to, že uzavřením Smlouvy o realizaci setkání je udělen ze strany Vyzyvatele Provozovateli pokyn k obstarání záležitosti spočívající v předání kontaktních informací Vyzyvatele Osobnosti, a to za účelem realizace Setkání. Závazek Provozovatele spočívá ve splnění tohoto příkazu vůči Vyzyvateli.
  4. Aplikace ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.
 2. Předmět Smlouvy o realizaci setkání
  1. Předmětem smlouvy o realizaci setkání mezi Provozovatelem, Vyzyvatelem a Osobností je závazek Provozovatele zprostředkovat Setkání mezi konkrétním Vyzyvatelem a konkrétní Osobností.
  2. Provozovatel splní svůj závazek dle předchozího odstavce tím, že Osobnosti předá kontaktní informace jím zvoleného Vyzyvatele.
 3. Práva a povinnosti Vyzyvatele
  1. Z uzavřené Smlouvy o realizaci setkání má Vyzyvatel právo účastnit se Setkání s Osobností a povinnost splnit veškeré požadavky kladené na konkrétní Setkání, o kterých byl Osobností předem vyrozuměn.
  2. V případě souhlasu Osobnosti má Vyzyvatel právo si za sebe zajistit před realizací Setkání třetí osobu – náhradníka. Takováto osoba musí splňovat podmínky daného Setkání (věk, zkušenosti, zdravotní průkaz, zdravotní stav apod.) a souhlasit s právy a povinnostmi plynoucími ze Smlouvy o realizaci setkání, kterou Vyzyvatel uzavřel s Provozovatelem a Osobností, jakož i s těmito VOP.
  3. Vyzyvatel má právo, aby mu s dostatečným časovým předstihem byly Osobností sděleny veškeré nezbytné informace pro řádnou realizaci Setkání, zejména tedy čas a místo Setkání.
  4. Vyzyvatel nemá právo na změnu termínu realizace Setkání, ledaže se s Osobností dohodnou jinak.
  5. Vyzyvatel nemá právo na vrácení uhrazené Ceny setkání v případě, že se Setkání z jakéhokoliv důvodu nezúčastní, ačkoliv byl předem informován o čase a místu Setkání.
  6. Vyzyvatel nemá právo na jakoukoliv náhradu či vrácení uhrazené Ceny setkání v případě, že subjektivně nebude spokojen s realizací a průběhem Setkání. Vyzyvatel bere na vědomí, že předem uvedený popis Setkání v rámci prezentace Osobnosti je pouze orientační a není právně vymahatelný.
  7. Vyzyvatel je povinen poskytnout Provozovateli součinnost v nezbytném rozsahu tak, aby nebylo bráněno naplnění účelu Smlouvy o realizaci setkání.
  8. Vyzyvatel je povinen vyrozumět Provozovatele o případném nevhodnému chování Osobnosti při realizaci Setkání.
  9. Má se za to, že Cena setkání v sobě zahrnuje veškeré náklady vzniklé Vyzyvateli v souvislosti s realizací Setkání, vyjma osobních nákladů Vyzyvatele, nákladů Vyzyvatele na stravu a na dopravu do/z místa realizace Setkání. Takové náklady Vyzyvatele je povinen Vyzyvatel nést sám.
  10. Vyzyvatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech citlivých informacích, které se při realizaci Setkání dozví, zejména pak informace poskytnuté Osobností. Citlivými informacemi se rozumí veškeré informace, které nejsou veřejně dostupné a veškeré informace, které Provozovatel, popřípadě Osobnost za citlivé označí. V návaznosti na realizaci Setkání může být Vyzyvatel Osobností vyzván k podpisu dokumentu o mlčenlivosti tzv. Non-Disclosure Agreement.
 4. Práva a povinnosti Osobnosti
  1. Z uzavřené Smlouvy o realizaci setkání má Osobnost povinnost účastnit se Setkání s Vyzyvatelem, kterého si na základě obdržených Výzev sama zvolila, a dále pak povinnost v dostatečném předstihu sdělit Vyzyvateli veškeré nezbytné informace pro řádnou realizaci Setkání, zejména tedy čas a místo Setkání.
  2. Osobnost je povinna při realizaci Setkání s Vyzyvatelem dodržovat prezentovaný rámcový průběh, ledaže se s Vyzyvatelem dohodnou jinak.
  3. Osobnost je povinna vyrozumět Provozovatele o případném nevhodnému chování Vyzyvatele při realizaci Setkání.
  4. Osobnost je povinna nést své vlastní vzniknuvší náklady související s realizací Setkání, jakož i náklady Vyzyvatele přímo související s realizací Setkání, vyjma nákladů dle ustanovení čl. IV odst. C bodu 9. těchto VOP.
  5. Osobnost má právo na Odměnu od Provozovatele za realizaci setkání. Má se za to, že náklady Osobnosti dle čl. IV odst. D bodu 4. těchto VOP jsou již zohledněny v Odměně.
  6. Osobnost nemá nárok na Odměnu, popřípadě její poměrnou část v případě, že poruší ustanovení těchto VOP. Za hrubé porušení těchto VOP se považuje především porušení povinnosti Osobnosti sdělit Vyzyvateli v dostatečném předstihu veškeré informace rozhodné pro řádnou realizaci Setkání a osobní účast na Setkání.
 5. Práva a povinnosti Provozovatele
  1. Z uzavřené Smlouvy o realizaci setkání je Provozovatel povinen zprostředkovat realizaci Setkání konkrétního Vyzyvatele a konkrétní Osobnosti. Tuto povinnost Provozovatel splní prostřednictvím jednotlivých funkcí portálu Twiner a také tím, že Osobnosti předá kontaktní informace jím zvoleného Vyzyvatele.
  2. Provozovatel není povinen účastnit se realizace Setkání, případně osobně kontrolovat plnění povinností Osobností či Vyzyvatelem. Provozovatel splní svoji povinnost ze Smlouvy o realizaci Setkání splněním povinností dle čl. IV odst. E. bod 1. těchto VOP.
  3. Provozovatel neodpovídá a není povinen Vyzyvateli či Osobnosti hradit jakoukoliv případnou škodu či újmu, ke které může dojít v souvislosti s realizací Setkání. Osobnost i Vyzyvatel realizují Setkání na vlastní riziko a nebezpečí a rovněž berou na vědomí možnost subjektivního nenaplnění očekávání po proběhnutí Setkání. V případě vzniku jakékoliv škody či újmy se mohou Vyzyvatel a Osobnost obrátit na Provozovatele za účelem smírného řešení celé záležitosti, a to zejména prostřednictvím Centra sporů a nápovědy.
  4. Provozovatel má právo v případě obdržení informací o nevhodném chování Osobnosti, popřípadě nevhodném průběhu Setkání, vrátit Vyzyvateli část Ceny setkání a/nebo dle vlastního uvážení přiměřeně snížit Odměnu Osobnosti za realizaci Setkání. Využití tohoto práva je čistě na rozhodnutí Provozovatele, stejně jako výše případné peněžité kompenzace či sankce.
  5. Provozovatel není povinen hradit jakékoliv náklady Osobnosti či Vyzyvatele, které vzniknou v souvislosti s realizací Setkání.
  6. Provozovatel má povinnost uhradit Osobnosti Odměnu za řádnou realizaci Setkání.
 6. Cena setkání, Odměna a platební podmínky
  1. Vyzyvatel obdrží od Provozovatele e-mail, ve kterém bude vyrozuměn o akceptaci jeho výzvy Osobností a o způsobu úhrady Ceny setkání. K dohodě smluvních stran o konkrétní výší Ceny setkání dochází až ve chvíli, kdy Osobnost akceptuje cenu navrhnutou Vyzyvatelem v rámci jeho Výzvy a zároveň je takto akceptovaná cena uhrazena Vyzyvatelem dle podmínek těchto VOP.
  2. Vyzyvatel se zavazuje ve lhůtě do 72h hodin od doručení potvrzujícího emailu Provozovatelem uhradit Provozovateli Cenu setkání, a to prostřednictvím platební brány Pays, jejímž provozovatelem je společnost pays.cz s.r.o, IČ 036 86 515, se sídlem Štefánikova 836/1, Veveří, 602 00 Brno. Vyzyvatel je povinen uhradit Cenu setkání prostřednictvím výše uvedené platební brány. Provozovatel není povinen přijmout úhradu Ceny setkání jiným způsobem. Poplatky za provedení platby prostřednictvím platební brány Pays hradí Provozovatel.
  3. Karetní údaje mohou být ukládány na straně provozovatele platební brány Pays, pouze na základě souhlasu Registrovaného uživatele.
  4. Po řádné realizaci Setkání vzniká Osobnosti nárok na Odměnu, která se určí jako část Ceny setkání uhrazené Vyzyvatelem Provozovateli. Odměna Osobnosti činí 70 % z Ceny setkání uhrazené Vyzyvatelem Provozovateli. Zbývajících 30 % z Ceny setkání náleží Provozovateli jakožto úplata za plnění dle Smlouvy o realizaci Setkání. Má se za to, že Odměna Osobnosti v sobě zahrnuje veškeré náklady Osobnosti na realizaci Setkání a v případě, kdy je Osobnost plátcem DPH, i tuto daň.
  5. Provozovatel hradí Odměnu Osobnosti prostřednictvím bezhotovostního bankovního převodu. V případě, kdy je Osobnost podnikající osobou ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) je povinna vystavit Provozovateli fakturu – daňový doklad. Skutečnost, že Osobnost nevystaví Provozovateli fakturu - daňový doklad nic nemění na závazku Provozovatele uhradit Osobnosti Odměnu. Provozovatel pravidelně provádí výplatu Odměny náležející Osobnosti, a to vždy do 15. dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém došlo k realizaci Setkání.
  6. V případě využití práva Provozovatele dle ustanovení čl. IV. odst. E. bodu 4. těchto VOP může jednostranně Provozovatel snížit nárok Osobnosti na Odměnu, což Osobnost bere na vědomí a výslovně s možností takového postupu souhlasí.
 7. Zánik Smlouvy o realizaci setkání
  1. Smlouva o realizaci setkání zaniká:
   1. Splněním, tedy řádnou realizací Setkání
   2. Odstoupením kterékoliv ze smluvních stran dle ustanovení těchto VOP.
  2. Pokud je od Smlouvy o realizaci setkání odstoupeno kteroukoliv smluvní stranou dle ustanovení těchto VOP, zaniká smluvní vztah založený Smlouvou o realizaci setkání od počátku.
  3. Provozovatel je oprávněn od Smlouvy o realizaci setkání odstoupit bez udání důvodu v případě, že tak učiní alespoň 14 dnů před datem realizace Setkání. V takovém případě je povinen Vyzyvateli vrátit uhrazenou Cenu setkání.
  4. Vyzyvatel je oprávněn od Smlouvy o realizaci setkání odstoupit bez udání důvodu v případě, že tak učiní alespoň 7 dnů před datem realizace Setkání. V takovém případě má nárok na vrácení celé uhrazené Ceny setkání.
  5. Osobnost je oprávněna od Smlouvy o realizaci setkání odstoupit bez udání důvodu v případě, že tak učiní alespoň 7 dnů před datem realizace Setkání.

V. Poučení pro spotřebitele

 1. Spotřebitelem ve smyslu těchto VOP je pouze Vyzyvatel ve vztahu vůči Provozovateli, který je založen Smlouvou o realizaci setkání.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy o realizaci setkání je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
 3. Provozovatel je oprávněn k činnostem dle těchto VOP na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Registrovaný uživatel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení Provozovatelem na elektronickou adresu či na telefonní číslo Registrovaného uživatele.
 5. Svou informační povinnost vůči Registrovanému uživateli ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení plní Provozovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

VI. Centrum sporů a nápovědy

 1. V rámci platformy Twiner je rovněž zřízeno Centrum sporů a nápovědy, prostřednictvím kterého mohou Registrovaní uživatelé řešit své případné spory a problémy vzniklé v návaznosti na užívání platformy Twiner, tj. spory vyplývající ze Smlouvy poskytování služeb a Smlouvy o realizaci setkání.
 2. Registrovaní uživatelé se zavazují všechny případné spory vzniklé v návaznosti na užívání platformy Twiner primárně řešit smírnou cestou, tedy prostřednictvím Centra sporů a nápovědy.
 3. Všechny spory budou posuzovány Provozovatelem v přiměřené lhůtě a samostatně.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo zabývat se jen opodstatněnými stížnostmi.
 5. V případě odůvodněné stížnosti Registrovaného uživatele, při podezření na hrozící újmu či škodu některé ze stran, porušení práv nebo těchto VOP, je provozovatel oprávněn provést adekvátní opatření vůči Registrovanému uživateli, který toto podezření svým jednáním vyvolal.
 6. Mezi opatření, ke kterým může Provozovatel přistoupit, patří zejména:
  1. Dočasné zablokování účtu (BAN)
  2. Smazání uživatelského účtu
  3. Smazání Prezentace Osobnosti
  4. Smazání Výzvy Vyzyvatele
  5. Smazání uděleného hodnocení
 7. Centrum sporů a nápovědy v platformě Twiner je dostupné pod odkazem www.twiner.cz/faq anebo na emailové adrese info@twiner.cz.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Svou informační povinnost vůči Registrovanému uživateli, jakož i Vyzyvateli a Osobnosti dle ustanovení těchto VOP, ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Registrovaného uživatele, Vyzyvatele a Osobnosti pro účely plnění Smlouvy o poskytování služeb a Smlouvy o realizaci setkání, pro účely jednání o těchto smlouvách a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Provozovatele plní Provozovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je dostupný na https://twiner.cz/personal-data.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Vyzyvatelem nebo Osobností se může stát pouze Registrovaný uživatel starší patnácti (15) let, popřípadě Registrovaný uživatel, kterého při případném Setkání bude doprovázet plně svéprávná a zletilá osoba nebo Registrovaný uživatel, který předloží písemný souhlas zákonného zástupce s účastí na Setkání.
 2. Registrovaný uživatel může požádat Provozovatele o zrušení uživatelského profilu prostřednictvím e‑mailu zaslaného na adresu info@twiner.cz, popřípadě písemným podáním adresovaným do sídla Provozovatele. Provozovatel má povinnost v přiměřené lhůtě této žádosti vyhovět.
 3. Smluvní strany, pro které platí tyto VOP, po celou dobu smluvního vztahu s Provozovatelem prohlašují, že údaje jimi uváděné v době trvání závazku/ů jsou pravdivé. V případě uvedení nepravdivých údajů se nemůže strana, jíž v důsledku uvedení nepravdivých údajů vznikne škoda, domáhat její náhrady, pokud takové údaje uvedla sama.
 4. Údaje uvedené Registrovaným uživatelem v uživatelském profilu a při činnostech, které umožňuje platforma Twiner, jsou Provozovatelem považovány za správné a pravdivé. Fotografie dostupné v platformě Twiner jsou zpravidla pouze ilustrační.
 5. Smlouvy uzavřené dle těchto VOP včetně obchodních podmínek jsou archivovány Provozovatelem v elektronické podobě a nejsou veřejně přístupné.
 6. Registrovaný uživatel, jakož i Vyzyvatel, tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 7. Registrovaný uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je plnění ze smluv dle těchto VOP možné provést a závazky Provozovatele z uzavřených smluv plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Registrovaného uživatele, může Registrovaný uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 8. Pokud vztah založený smlouvou dle těchto VOP obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Vyzyvatel, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). Smluvní strany si dále sjednávají, že všechny spory vyplývající ze smluv dle těchto VOP a s tímto související, jakož i otázky platnosti a účinnosti takovýchto smluv se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České republice.
 9. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb a Smlouvy o realizaci setkání. Celková nebo částečná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost ostatních ustanovení těchto VOP a smluv dle těchto VOP. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené se řídí Českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.
 10. Veškeré materiály a informace dostupné v platformě Twiner jsou duševním vlastnictvím Provozovatele nebo stran spolupracujících s Provozovatelem. Tyto materiály a informace podléhají autorským a jiným právům a nesmí být dále šířeny, upravovány nebo jakkoliv jinak používány bez písemného souhlasu Provozovatele. Platforma Twiner může odkazovat, popřípadě obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob. Provozovatel není odpovědný za obsah takovýchto jiných internetových stránek a za služby na nich nabízené.
 11. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 12.10.2020